• De Onderzoeksagenda 2008-2012 omvat vijf onderzoeksprogramma’s en 60 projecten, gericht op collectiemanagement. Hun samenbindende factor is ‘waardering’.

  Ga verder >
 • Programma

  Waarde en waardering

  Ontwikkeling van methoden en technieken om de waarde en waardering van cultureel erfgoed te objectiveren.

  meer info >

  Onder ‘waarderen’ in relatie tot erfgoed verstaan we: het doen van beargumenteerde en verifieerbare uitspraken over de waarde van een object of (deel)collectie, aan de hand van een vraagstelling, met vooraf vastgestelde en gedefinieerde criteria, binnen een passend referentiekader en voor bepaalde belanghebbenden.

  Dit expliciteren van toegekende waarde is noodzakelijk om richting te geven aan behoud, ontwikkeling en gebruik en om maatschappelijk draagvlak voor erfgoed te laten ontstaan. Want wie bepaalt de waarde van de collectie nu de 'expert' niet meer geldt als de enige autoriteit? Hoe waardeer je een object of een collectie als een objectief meetbare waarde ontbreekt? Hoe zorg je voor voldoende maatschappelijk draagvlak in een tijd waarin de culturele sector onder druk staat?

  Bewust maken

  Het programma Waarde en waardering had tot doel om de verschillende spelers in het erfgoedveld – eigenaren, beheerders, beleidsmakers, bestuurders en financiers – bewust te maken van het belang van (niet-financiële) waarde en waardering van cultureel erfgoed, én om methoden en technieken te ontwikkelen om waarde toe te kennen aan objecten en collecties. Omdat waardering is gebaat bij een brede, interdisciplinaire benadering, lag nadruk op dialoog en samenwerking met externe partners. In nauw overleg met de museumwereld is een nieuwe systematiek ontwikkeld om het proces van waardetoekenning te vergemakkelijken. Dit heeft geresulteerd in de publicatie Op de museale weegschaal: collectiewaardering in zes stappen.

  Zelf waarderen

  Deze praktische handreiking loodst de gebruiker stap voor stap door het waarderingsproces heen en resulteert in een beschrijving van betekenis, een waarderangorde of -groepering of een investeringsplan. Met argumenten is aan anderen uit te leggen wat de waarde van een object of (deel)collectie is en waarom. Dit helpt bij het nemen van beslissingen over ingrepen, om conflicterende belangen bespreekbaar en verhalen achter de collectie toegankelijk te maken.

   

 • Programma

  Toegankelijkheid

  Onderzoek naar de effectiviteit van methoden en middelen om erfgoed en aanverwante kennis online toegankelijk te maken.

  meer info >

  Omdat mensen en middelen in musea over het algemeen niet talrijk zijn, vormen de nieuwe media een verleidelijk alternatief voor de traditionele analoge publieksbegeleiders. Maar werken ze even goed of beter dan zaalteksten, rondleidingen of audiotours?

  Sorteren sommige toepassingen meer effect dan andere? Zijn er toepassingen die daadwerkelijk meer bezoekers genereren en zo ja, welke?

  Effectiviteit

  Het programma Toegankelijkheid richtte zich op de effectiviteit van virtuele middelen om erfgoed zichtbaar te maken en om nieuwe publieksgroepen te interesseren. Daarbij valt te denken aan app’s, 3D- en AR-technieken, maar ook aan sociale media als Facebook en YouTube. Maar welke te kiezen uit de overrompelende hoeveelheid nieuwe technieken?

  Inzicht 

  Om collectiebeheerders inzicht te geven in de ontwikkelingen en mogelijkheden van nieuwe media (en de instellingen die bij de ontwikkeling van toepassingen kunnen helpen), voerde de RCE een inventarisatie uit. Daarbij is getracht in kaart te brengen welke toepassingen voor welke doelstelling het meest effectief zijn, zowel inhoudelijk als in het genereren van bezoekers. De projecten waarin deze vragen werden getoetst, zijn divers van aard:

  • Conservering van twee textielkunstobjecten met polypropyleen. In dit project zijn zowel de praktische toepasbaarheid van conserveringskennis over polypropyleen getoetst, als de restauratie van polypropyleen voor educatieve doeleinden vastgelegd en is het restauratiedossier online gezet. Hierdoor zijn zowel het object als de gegevens permanent toegankelijk voor raadpleging door collectiebeheerders en restauratoren.
  • Imago revisited: onderzoek van twee installaties in een casestudy met gebruikmaking van good practices (ontwikkeld tijdens het project Inside Installations) ten aanzien van het dagelijks en lange termijn beheer van complexe (multimedia)installaties.
  • Genereren en delen van kennis online over de conservering van hedendaagse kunst in het tweejarige Europese project PRACTICs door musea, instituten en universiteiten. Daaraan verbonden was een publiekstest van de film Installation Art: Who Cares? als educatief middel, om te onderzoeken in hoeverre bezoekers ‘een kijkje achter de schermen’ waarderen.
  • Het CARTA-project, een inventarisatie van documentatieprojecten en documentatiesystemen waarmee onderzoeksresultaten aan locaties en kunstwerken worden gekoppeld.
  • Inventarisatie van het functioneren van twee thematische netwerken (INCCA Education en Postdoc Network) binnen INCCA.
  • Archivering van de website met alle gegevens van het project Inside Installations, the preservation and presentation of Installation Art (2004-2007), onderzoek naar en de herinstallatie en documentatie van 33 complexe multimediainstallaties.
  • Deelname van de RCE als onderzoekspartner in de pilot van de MuseumApp, waarbij de effectiviteit van de app voor erfgoedinstellingen werd onderzocht.
  • Ontwikkeling van een handreiking ter vergroting van de effectiviteit van museale instellingen online.

   

 • Programma

  Object in context

  Verrijking van het object in zijn context aan de hand van technische kunstgeschiedenis en onderzoek, ten behoeve van conservering en restauratie. 

  meer info >

  Objecten die ons uit het verleden zijn overgeleverd, kunnen een verhaal vertellen over hun ontstaansgeschiedenis en hoe ze door de tijd veranderen.

  Het programma Object in context maakte zulke verhalen zichtbaar door onderzoek naar het materiële object en zijn contextuele aanwijzingen. Daarnaast richtte het programma zich op vragen omtrent restauratie en conservering voor een waaier van objecten, van de klassieke oudheid tot en met hedendaagse kunst, van schilderijen en textiel tot en met metaal en plastics.

  CSI

  In Object in Context speuren chemisch-analytisch onderzoekers als forensisch specialisten naar oorzaak en gevolg. Naast een scherp oog voor detail beschikken zij over een onderzoekslaboratorium en technologische methoden die sporen tot op moleculair niveau zichtbaar kunnen maken. Hoewel analytisch onderzoek veelal de basis voor het onderzoek vormde, werd samenwerking met andere disciplines, zoals kunst- en cultuurgeschiedenis, steeds gezocht.

  Alpha meets beta

  Verbindende schakel tussen de vele projecten in Object in Context is de vraag in hoeverre veroudering als acceptabel wordt beschouwd. Die acceptatiegrens is subjectief en niet alleen vanuit materiaaltechnische perspectief te beschouwen. Daarom is in meerdere projecten van het programma ‘perceptie van het oppervlak’ als centraal thema uitgewerkt. Hierin wordt het wetenschappelijke ‘kijken’ met behulp van apparatuur gekoppeld aan de ‘subjectieve’ menselijke blik.

  Download hier de uitgebreide inleiding op het programma Object in Context, inclusief een introductie van de projecten, in PDF.

   

 • Project

  Europese samenwerking op het gebied van conservering en restauratie van cultureel erfgoed.

 • Project

  Vervaardiging, consolidatie, reiniging en gebruik van gipsafgietsels, -modellen en -objecten.

 • Project

  Reiniging van ongeverniste schilderijoppervlakken uit de 20e eeuw.

 • Project

  De schildermethoden van Rembrandt-leerling Govert Flinck.

 • Project

  Kunstenaarsinterviews als onmisbare bron van informatie voor de conservering van hedendaagse kunst.

 • Project

  Inventarisatie van schades en probleemsituaties van kunstwerken die zich in de openbare ruimte bevinden.

 • Project

  Onderzoek naar toepassing van natuurlijke kleurstoffen op textiel en meubels.

  Binnen dit project is, overwegend via casestudies, het kleurstofgebruik onderzocht in (met name) textiel en meubels.

  Cover van de publicatie over het Hallstatt-project.

  Cover van de publicatie over het Hallstatt-project.

  Dit leverde informatie op over de geschiedenis, makelij, herkomst en oorspronkelijk uiterlijk van objecten, wat weer kan leiden tot een hogere objectwaardering.

  Deelprojecten

  Het project Natuurlijke Kleurstoffen bestond uit drie deelprojecten, met als gemeenschappelijk doel de vergaring van kennis over de makelij en context van objecten en de toepassing van natuurlijke kleurstoffen door middel van identificatie:

  Archeologisch textiel

  Onderzoek naar archeologisch textiel, waarin opgenomen het onderzoek van gekleurd textiel uit de zoutmijnen van Hallstatt (CINBA), het Odyssee-project Reviving Rhenen en diverse kleinere archeologie-projecten met textiel uit Finland, Estland, Duitsland en Nederland. Dit deelproject was zowel inventariserend waarbij werd gekeken welke materialen van belang zijn, als pionierend, daar de onderzoeksmogelijkheden niet altijd bekend zijn. 

  In de Hallstatt-zoutmijn zijn meer dan 500 textielfragmenten gevonden, die door de lage temperatuur, de duisternis en het zout in relatief goede conditie zijn gebleven. In vervolg op eerder onderzoek startte in 2008 het Hallstatt-FWF-project (L431-G02), gericht op textielbandjes gebruikt als afwerking en versiering voor hals of mouwen van kledingstukken. Deze bandjes zijn binnen de totale collectie Hallstatt-textiel het meest geavanceerd qua weef- en spintechniek. Doel van het onderzoek was de maakgeschiedenis te achterhalen en te reproduceren, onder meer via verf-, spin- en weeftechnieken met wol van de oorspronkelijke schapenrassen. De wetenschappelijke resultaten zijn deels ingezet om studenten van de Universiteit van toegepaste kunst, te Wenen tot nieuwe textielontwerpen te inspireren.

  Insectenkleurstof

  Onderzoek naar insectensoorten als kleurstof, waarbij verschillende Amerikaanse en Europese soorten zijn vergeleken. Het project omvatte historisch bronnenonderzoek, verzamelen en analyseren van de insecten, maken en analyseren van reconstructies en objectonderzoek. Belangrijk onderdeel was de ontwikkeling van Ultra High Pressure Liquid Chromatography (UPLC): een techniek die breed inzetbaar is voor alle kleurstoffen en specifiek geschikt voor insectensoorten.

  Lombardije

  Onderzoek naar techniek en materiaalgebruik in textiel uit Lombardije tussen 1450 en eind 19e eeuw, in samenwerking met het Insituto per la Storia dell’Arte Lombarda (ISAL), Milaan. Textiel was en is in deze Italiaanse regio altijd belangrijk geweest en invloedrijk op materiaalgebruik in heel Europa. Het ISAL-project is het eerste in zijn soort waarbij de ontwikkelingen in materiaalgebruik en techniek uit één regio gedurende vijf eeuwen worden onderzocht. Dit betreft hoofdzakelijk natuurlijke kleurstoffen; aan het eind van het project komen ook de vroege synthetische kleurstoffen aan bod. De eerste twee fasen van het project zijn inmiddels afgesloten en hebben geleid tot een aantal tentoonstellingen en publicaties.

  Showcase

  Lees meer over het onderzoek naar de natuurlijke kleurstoffen in het archeologische textiel uit de Hallstatt-mijn in het artikel 'Kleuren van gisteren' in de Showcases (via link rechterzijde) >>

  Publicaties

  Colours of Hallstatt: Textiles connecting Science and Art, publicatie bij de tentoonstelling Colours of Hallstatt, Naturhistorisches Museum Wien (Wenen), 1 februari 2012 – 6 januari 2013.

  Hartl, A., A. Néss Proaño Gaibor, R. Hofmann-de Keijzer en M.R. van Bommel, Woad is more than blue, poster, 2012.

  Hartl, A., R. Hofmann-de Keijzer, M.R. van Bommel, A.N. Proaño Gaibor, I. Joosten, K. Grömer, H. Rösel-Mautendorfer, K. Kania, H. Reschreiter, E. Lachner, M. Wandl, R. Erlach, Dyeing techniques of the Hallstatt-Textiles: Analysis, experiments and inspiration for contemporary application, poster, 2012.

  Joosten, I. en M. R. van Bommel, ‘Oude kleuren, nieuwe kennis: microanalyse van Hallstatt-textiel’, in: Jaarboek Stichting Textielcommissie Nederland (2006), pp. 178-186.

  Rösel-Mautendorfer, H., K. Grömer en K. Kania, ‘Farbige Bänder aus dem prähistorischen Bergwerk von Hallstatt: Experimente zur Herstellung von Repliken, Schwerpunkt Faseraufbereitung und Spinnen’, Experimentelle Archäologie in Europa - Bilanz (2012), pp. 190-201.

  Presentaties

  Bommel, M.R. van, I. Joosten e.a., Oud maar niet vergaan: onderzoek naar textiel uit de Hallstatt regio, lezing Nationale Onderzoeksagenda Archeologie 21 oktober 2010.

  Bommel, M.R. van, A search for the unknown. Dyestuff analysis of the Hallstatt textiles, lezing symposium 3000 Years of Colour, Naturhistorisches Museum Wien (Wenen), 2012.

  Bommel, M.R. van, R. Hofmann-de Keijzer, A. Hartl, A. Néss Proaño Gaibor en I. Joosten, Inspirerend vakmanschap: de relatie tussen prehistorisch textiel en 21e-eeuwse mode, lezing textielsymposium Textiel van alle tijden, RCE (Amersfoort), 2012.

  Joosten, I., Fibre Analysis and the Condition of Hallstatt textile, lezing symposium 3000 Years of Colour, Naturhistorisches Museum Wien (Wenen), 2012.

  Néss Proaño Gaibor, A. en A. Hartl, Rediscovering Prehistoric Dyeing Technology, lezing symposium 3000 Years of Colour, Naturhistorisches Museum Wien (Wenen), 2012.

  Links

  In het kader van CINBA (Creativity and Craft Production in Middle and Late Bronze Age Europe) is onderzoek gedaan naar textiel uit de Bronstijd.: CINBA (Creativity and Craft Production in Middle and Late Bronze Age Europe)

  Hallstatt FWF-projectwebsite

  Internationaal symposium 3000 Years of Colours, 2012

  Projectleider

  Maarten van Bommel

  Teamleden

  Art Néss Proaño Gaibor, Ineke Joosten, Ana Serrano (promovendus)

  Partners

  Regina Hofmann-de Keijzer (Universität für angewandte Kunst Wien), Hallstatt-partners (NHM, BOKU), ISAL

 • Project

  New Strategies in the Conservation of Contemporary Art.

 • Project

  Onderzoek naar de degradatie en restauratie van kunststoffen.

 • Project

  Het behoud van kunstwerken van celluloseacetaat, onderzocht in een casestudy van twee kunstwerken.

 • Project

  Degradatie van polyurethaan-(PUR)-elastomeren: onderzoek naar eigenschappen, degradatie en conserveringsbehandelingen.

 • Project

  Onderzoek naar de restauratie van kunstwerken van gebroken transparant onverzadigd polyester en polymethylmethacrylaat.

 • Project

  Preservation Of Plastic ARTefacts in museum collections.

 • Project

  Invloed van objectieve en subjectieve aspecten bij besluitvorming over het schoonmaken van objecten.

 • Project

  Onderzoek naar archeologische en historische (gebruiks)voorwerpen. 

 • Project

  Maakwijze en conservering van archeologische metalen.

 • Project

  Herkomst van rode granaten in vroegmiddeleeuwse juwelen in Nederland.

 • Project

  Makelij en herkomst van magnetische kanonnen, Delfts wit en een scheepslading halffabricaten.

 • Project

  Van Goghs werkwijze in de context van zijn tijd.

 • Project

  Onderzoek naar de ontstaansgeschiedenis van Mondriaans laatste werk.

 • Project

  Onderzoek naar de geschiedenis en toepassing van vroege synthetische kleurstoffen.

 • Project

  Oorzaken van watergevoelige olieverf op 20e-eeuwse schilderijen.

 • Programma

  Museometrie

  Kwantitatief onderzoek naar samenstelling, gebruik en beleid van museumcollecties.

  meer info >

  In de museumsector worden maatregelen en processen binnen collectiemanagement slechts beperkt geanalyseerd via cijfers en kengetallen. Als gevolg hiervan zijn beslissingen vaak gebaseerd op ‘gevoel’ of traditie.

  De afgelopen jaren zijn ad hoc kwantitatieve analyses uitgevoerd. Steeds opnieuw bleek het lastig om betrouwbaar cijfermateriaal te genereren.

  Structureel

  Ook bleek het aantal variabelen bij vergelijking tussen musea onderling een vrijwel onoverkomelijke drempel voor benchmarking (prestatiebeoordeling aan de hand van ijkpunten). De RCE koos daarom voor een structureel, meerjarig programma met als focus de cijfermatige benadering van onderzoeksvragen over collectiebeheer.

  EBM

  Binnen het programma Museometrieis kwantitatief onderzoek gedaan naar samenstelling, gebruik en benutting van museumcollecties. Uit feiten en cijfers die over museumcollecties werden verzameld (museometrie) zijn trends en ontwikkelingen gedestilleerd. De resulterende cijfers en analyses kwamen beschikbaar voor museumprofessionals en bestuurders met verantwoordelijkheid voor museumcollecties. Zij gebruiken kwantitatieve gegevens voor de vormgeving van divers beleid ten aanzien van deze collecties. Zo draagt museometrie bij aan evidence based management (EBM) in de museumsector.

  Projecten

  Projecten binnen dit programma omvatten:

  • De Bruikleenmonitor: een website die via een landkaart bruikleenstromen t.b.v. tentoonstellingen tussen musea (nationaal en internationaal) zichtbaar maakt; 
  • De Collectiebalans Moderne Kunst (CMBK), een statistisch analyse van de wijze waarop musea in Nederland van 1999 tot 2009 moderne kunst hebben verzameld. De database − met verwervingsgegevens van ca. 40 musea met een relevante collectie moderne kunst − maakt statistisch onderbouwde uitspraken mogelijk over het verzamelbeleid van de musea;
  • De Kunstenaarsindex 20e eeuw, waarin de belangrijkste kunstenaars zijn geïnventariseerd uit de periode 1870-heden;
  • Aanvulling en verificatie van beschikbare data over internationale collectiemobiliteit, toegankelijkheid en cultuurparticipatie, voortkomend uit de uitvoering van de Indemniteitsregeling;
  • Een inventarisatie en analyse van museumjaarverslagen.

   

 • Programma

  Collectie-risicomanagement

  Een gebruiksvriendelijke methode voor erfgoedbeheerders om zelf  risico’s te beoordelen en te beheersen.

  meer info >

  Het programma Collectie-risicomanagement (CRM) was gericht op de minimalisatie van waardeverlies op het raakvlak van behoud en gebruik. De bestaande CRM-methodiek is in verschillende situaties getest, uitgewerkt en vereenvoudigd, om deze binnen bereik te brengen van kleinere instellingen met beperkte tijd en middelen.

  Ter ondersteuning zijn nieuwe instrumenten ontwikkeld en is kennis − nodig om de diverse risico’s te kwantificeren − gegenereerd en in bruikbare vorm beschikbaar gesteld in een digitaal handboek. Het programma besloot met een internationale ‘risk meeting’.

  CRM

  Risicomanagement kijkt naar alle bedreigingen waaraan collecties bloot staan en combineert preventieve conservering, veiligheidszorg en facility management. Daarmee vormt het een volgende stap in de professionalisering van collectiebehoud en beheer. Met deze strategie worden de risico’s voor een collectie geïdentificeerd, geanalyseerd en geëvalueerd. Vervolgens kunnen ze worden vergeleken op basis van het verwachte waardeverlies in een periode (risicobeoordeling) en gerangschikt, om prioriteiten te bepalen voor maatregelen ter beperking van dit waardeverlies. Dit biedt de collectiebeheerder steun bij het nemen van weloverwogen en goed beargumenteerde keuzes over de inzet van de veelal beperkte middelen binnen collectiemanagement.

  Methodiek

  Binnen het CRM-programma is de methodiek in casestudies, cursussen en workshops getest, verder uitgewerkt en vereenvoudigd zodat ook kleinere instellingen met beperkte tijd, middelen en kennis inzicht in hun eigen situatie kunnen krijgen. Daartoe moest kennis, nodig om de verschillende risico’s te kwalificeren of te kwantificeren, worden gegenereerd en in bruikbare vorm beschikbaar gemaakt. Dit is in een aantal projecten binnen het programma gedaan. Ook de kennisontwikkeling voor en uitvoering van de Indemniteitsregeling viel binnen dit programma. Op het gebied van veiligheidsrisico’s en calamiteiten werd samengewerkt met het programma Veilig Erfgoed.

  Handboek

  Genoemde kennis en instrumenten zijn voor het grootste deel samengebracht in Het Digitale Handboek Collectie-risicomanagement. Dit beschrijft de methodiek stapsgewijs, biedt instrumenten om een risicoanalyse uit te voeren en ontsluit de beschikbare kennis over de tien belangrijkste schadefactoren. Op die manier is de gebruiker in staat om met een eigen team een risicoanalyse uit te voeren. Het Handboek helpt bij het formuleren van de juiste vragen voor externe deskundigen.

  Risicoanalyse

  Twee projecten binnen het programma hadden tot doel data te genereren ter ondersteuning van risicoscenario’s en ter bepaling van risicogrootten. Enerzijds werden kwantitatieve gegevens verzameld voor gebeurtenissen die tot waardeverlies kunnen leiden (schadefactoren brand, diefstal en vandalisme, fysieke krachten en water), anderzijds voor degradatieprocessen (schadefactoren klimaat, licht, fysieke krachten/trillingen en verontreiniging/lucht/stof). Verder is binnen het project Kosteneffectiviteit een model ontwikkeld voor het bepalen van kosteneffectiviteit van conserveringsmaatregelen.

  Papieronderzoek

  Ten slotte zocht het project Metamorfoze (Nationaal Programma voor het Behoud van het Papieren Erfgoed) naar oplossingen voor behoud en behandeling van originele papieren documenten. Het onderzoek richtte zich op autonoom verval zoals inktvraat, de (on)zin van luchtzuivering in depots en de ontwikkeling van een draagbaar instrument voor de directe bepaling van lichtgevoeligheid van objecten.

  Het programma CRM sloot in 2012 af met de bijeenkomst ‘Reducing Risks to Heritage’ in samenwerking met ICCROM en CCI.